[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันพุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>> โดย ครู กศน.ดอทคอม

นิยามศัพท์

          แผน (Plan) เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการกระทำ หรือองค์ประกอบของแผนงาน โครงงานและกิจกรรม ที่ต้องการให้บรรลุจุดหมาย (Ends) ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยมีเป้าประสงค์ (Goals) กำหนดการบรรลุตามขอบเขตของพันธกิจ

          แผนงาน (Program) เป็นแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) ในกลุ่มภารกิจด้านเดียวกัน

          งาน (Program Element) เป็นองค์ประกอบของแผนงานในการดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย (Targets) ที่วางไว้

          โครงการ (Project) เป็นองค์ประกอบของแผนงานในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ภายใต้กลยุทธ์ริเริ่มหรือมาตรการให้บรรลุตามเป้าหมาย (Targets) ที่วางไว้

          กิจกรรม (Activity) เป็นองค์ประกอบของงานหรือโครงการในขั้นการดำเนินงานตามกระบวนการที่ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับย่อยของงาน และโครงการ

 

ระดับของการวางแผน

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

         1. ระดับนโยบาย (Policy Planning) เป็นแผนแม่บทหลักในการกำหนดทิศทางของประเทศได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ที่ส่วนราชการและหน่วยราชการทุกระดับยึดถือเป็นทิศทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาฯ ต่อไป

          2. ระดับกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนขอเงิน) ของ ระดับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ยึดทิศทางมาจากแผนระดับนโยบายตามภารกิจที่รับผิดชอบจัดทำทิศทางการพัฒนา ที่เรียกว่ากลยุทธ์องค์กร เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ของพันธกิจตามที่วิสัยทัศน์กำหนด

          3. ระดับแผนปฏิบัติการ (Operation Planning) เป็นแผนดำเนินการในขั้นปฏิบัติการประจำปีที่ถูกปรับมาจากแผนพัฒนาประจำปี (แผนขอเงิน) ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยการปรับเพิ่ม/ปรับลดภายใต้กลยุทธ์ริเริ่มหรือมาตรการของระดับกลยุทธ์องค์กร ที่จำแนกเป็นแผนงาน โครงการ ช่วงเวลา ทรัพยากรและผู้รับผิดชอบ

          การจัดทำแผนความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการวางแผนในระดับนโยบาย หรือทิศทางของประเทศ ไปสู่บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ที่สะท้อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานสถานศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านมาตรฐานการส่งเสริม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เกณฑ์ปริมาณบุคคล เกณฑ์ปริมาณอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆและเกณฑ์ปริมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ควรมีในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนขอเงิน) เพื่อ นำมาปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้ทรัพยากรอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการศึกษาตลอดจนใช้จัดการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามกรอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดตามแนบ

 

 

คำถามคำตอบ

คำถาม :  แผนขอเงินหมายถึงข้อใด

ก. แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

ข. แผนกลยุทธ์

ค. แผนปฏิบัติการประจำปี

ง. แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี

คำตอบ : ง. แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี

 

เหตุผล ; แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีเป็นแผนของบประมาณ เมื่อได้จัดสรรงบประมาณแล้วมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือเรียกแผนใช้เงิน
ผู้เข้าชม : 4677 ครั้ง


www.krookorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5332 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3363 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3550 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 9141 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3273 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3221 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3195 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3572 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3913 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12602 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7411 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 8164 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 15048 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9309 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12278 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8858 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7891 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10615 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12878 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 3842 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3346 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3462 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3274 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3183 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3217 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3240 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3180 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2795 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2846 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krookorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557