[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>> โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

แนวข้อสอบ...ภาค ก...ตอนที่2

โพสต์6 เม.ย. 2554, 06:47โดยนายอำพร กาญจนโพธิ์
 

แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2554

ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ (100 คะแนน)

ความรอบรู้ทั่วไป 50 คะแนน)

31.การกำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

     อยู่ในเขต พท.กศ.ใด ให้เป็นไปตามประกาศตามข้อใด?

         ก.ตามที่ รมต.ประกาศโดยคำแนะนำของ กพฐ.

         ข.ตามที่ รมต.ประกาศโดยคำแนะนำของ สกศ..

         ค.ตามที่ รมต.ประกาศโดยความเห็นชอบของ กพฐ.

          ง.ตามที่ รมต.ประกาศโดยความเห็นชอบของ สกศ..

32.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53) ได้ดำเนินแก้ไขมาตราใด?

          ก.ม.37

          ข.ม.38

          ค.ม.39

          ง.ม.40

33.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53) ได้ดำเนินการเพิ่มเติม

     มาตราใด?

          ก.ม.37

          ข.ม.38

          ค.ม.39

          ง.ม.40

34.ความมุ่งหมายการจัด กศ.ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

     ตรงกับข้อใด?

          ก.พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข

          ข.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

          ค.ให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

              และสังคม

            ง.ให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

35.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53)

     ตรงกับข้อใด?

         ก.เพื่อการปฎิรูป กศ.

         ข.เพื่อความคล่องตัว

         ค.เพื่อความเรียบร้อย

         ง.เพื่อการกระจายอำนาจ

36.กศ.ภาคบังคับ เป็น กศ.ตามข้อใด?

             ก.อบ.1-ป.6

             ข.อบ.1-ม.3

             ค.ป.1-ป.6

             ง.ป.1-ม.3

37.กศ.ที่มีรูปแบบ หลักสูตร และระยะเวลาที่ยืดหยุ่น เป็น กศ.ตาม

     ข้อใด?

             ก.กศ.ตามอัธยาศัย

             ข.กศ.ตลอดชีวิต

             ค.กศ.ในระบบ

             ง.กศ.นอกระบบ

38.ข้อใดเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง?

             ก.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

             ข.โรงเรียน กศ.พิเศษ

             ค.โรงเรียนนายร้อยตรวจ

             ง.โรงเรียนกาญจนาภิเษก

39.คณะกรรมการข้อใดที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากที่สุด?

            ก.คกก.สภาการศึกษา

            ข.คกก.กพฐ.

            ค.คกก.กพท.

            ง.คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

40.ข้อใดไม่สามารถจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับนี้?

            ก.บุคคล

            ข.ครอบครัว

            ค.มหาวิทยาลัย

            ง.อปท.

41.พรบ. ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.2547(ฉ.3/53) ประกาศใน

     ราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด?

          ก.22 กรกฎาคม 2553

          ข.23 กรกฎาคม 2553

          ค.24 กรกฎาคม 2553

          ง.25 กรกฎาคม 2553

42.พรบ. ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.2547(ฉ.3/53) ยกเลิกตาม

     มาตราใด?

           ก.(3)ของมาตรา 7

           ข.(4)ของมาตรา 7

           ค.(5)ของมาตรา 7

           ง.(6)ของมาตรา 7

43.ก.ค.ศ.มี คกก.ตามข้อใด?

           ก.จำนวน 28 คน

           ข.จำนวน 29 คน

           ค.จำนวน 30 คน

           ง.จำนวน 31 คน

44.กรรมการผู้แทน ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ที่มาจากการเลือกตั้ง

     ใน ก.ค.ศ. มีจำนวนตามข้อใด?

           ก.จำนวน 12 คน

           ข.จำนวน 11 คน

           ค.จำนวน 10 คน

           ง.จำนวน คน

45.กรรมการผู้แทน ขรก.ครู ใน ก.ค.ศ.มีจำนวนตามข้อใด?

           ก.จำนวน  7 คน

           ข.จำนวน  6 คน

           ค.จำนวน  5 คน

           ง.จำนวน  คน

46.กรรมการผู้แทน ขรก.ครู ใน ก.ค.ศ.ที่สังกัด สพฐ.มีจำนวนตาม

     ข้อใด?

           ก.จำนวน  5 คน

           ข.จำนวน  4 คน

           ค.จำนวน  3 คน

           ง.จำนวน  คน

47.คณะอนุกรรมการ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ประจำเขต พท.กศ.

     ตรงกับข้อใด?

           ก.อกคศ.เขต พท.กศ.

           ข.อก.คศ.เขต พท.กศ.

           ค.อก.ค.ศ.เขต พท.กศ.

           ง.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.

48.คณะอนุกรรมการ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ประจำเขต พท.กศ.

     มีจำนวนตามข้อใด?

           ก.จำนวน คน

           ข.จำนวน 10 คน

           ค.จำนวน 11 คน

           ง.จำนวน 12 คน

49.คณะอนุกรรมการ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ประจำเขต พท.กศ.

     ไม่ได้มาตามข้อใด?

          ก.การคัดเลือก

          ข.การเลือกตั้ง

          ค.การเลือกกันเอง

          ง.การสรรหา

50.เหตุผลในการประการใช้ พรบ. ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.2547

     (ฉ.3/53) ตรงกับข้อใด?

         ก.ปรับปรุงโครงสร้าง

         ข.ปรับปรุงองค์ประกอบใน อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.

         ค.ปรับปรุงอัตรากำลัง

         ง.ปรับปรุงการบริหารจัดการเขต พท.กศ.

51.พรบ.รบ.บริหารราชการ ศธ.2547(ฉ.2)ได้ดำเนินแก้ไขมาตราใน

     ข้อใด?

          ก.ม.31

          ข.ม.32

          ค.ม.33

          ง.ม.34

52.การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยึดตามข้อใด?

          ก.ประเภทสถานศึกษา

          ข.ระดับสถานศึกษา

          ค.ระยะทางของสถานศึกษา

          ง.จำนวนนักเรียน

53.การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้เป็นไปตามประกาศ

     ข้อใด?

          ก.รมต.โดยความเห็นชอบของ สกศ.

          ข.รมต.โดยข้อเสนอแนะของ สกศ.

          ค.รมต.โดยคำแนะนำของ กพฐ..

          ง.รมต.โดยการเสนอแนะของ กพฐ.

54.กรณีมีความจำเป็น ข้อใดมีอำนาจในการประกาศกำหนดขยาย

     การบริการ กศ.ขั้นพื้นฐานของเขต พท.กศ.หนึ่งไปในเขต

      พท.กศ.อื่นได้?

            ก.รมว.ศธ.

            ข.ปลัด ศธ
            ค.กพฐ.

            ง.กพท.

55.การกำหนดให้สถานศึกษาเอกชนและอปท.ว่าจะอยู่ในอำนาจ

     หน้าที่ของเขต พท.กศ.ใด ให้เป็นไปตามประกาศของ รมว.ศธ.

      โดยคำแนะนำตามข้อใด?

            ก.ครม.

            ข.รัฐสภา
            ค.กพฐ.

            ง.กพท.

56.ผอ.สถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.รบ.กระทรวงศึกษาธิการ

     ตามมาตราใด?

            ก.มาตรา 39

            ข.มาตรา 40

            ค.มาตรา 41

            ง.มาตรา 42

57.ประธานคุรุสภา ได้มาจากข้อใด?

            ก.รมว.ศธ.

            ข.ปลัดฯ ศธ

            ค.ผู้ทรงคุณวุฒิ

            ง.โดยตำแหน่ง

58.ข้อใดไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.)?

            ก.ปลัดฯศธ.

            ข.เลขาฯสพฐ.                 

            ค.เลขาฯก.ค.ศ.

            ง.เลขาฯคุรุสภา

59.ข้อใดมีอำนาจพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู?

             ก.ก.ค.ศ.

             ข.คุรุสภา

             ค.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

             ง.สนง.เลขาธิการคุรุสภา

60.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.มีจำนวนตามข้อใด?

             ก.จำนวน  9 คน

             ข.จำนวนไม่เกิน 13 คน

             ค.จำนวนไม่เกิน 10 คน

             ง.จำนวน 17 คน

ผู้เข้าชม : 6008 ครั้ง


www.krookorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5004 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3117 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3272 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 8187 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3060 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3008 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2949 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3294 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3627 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 3231 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12278 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7011 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 7802 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 14859 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9115 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12048 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8671 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7700 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10433 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12620 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 3656 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3115 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3254 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3052 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2983 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3021 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2985 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2978 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2602 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2643 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krookorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557